top of page

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en “Greenhouse webshop” en op alle handelingen ter uitvoering daarvan. Ieder-een kan kennis nemen van deze voorwaarden op de Greenhouse webshop .Greenhouse web-shop heeft ten alle tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de webshop “Greenhouse webshop” te wijzigen. “Greenhouse webshop” is een onderdeel van de Greenhouse Styling Bar en eigendom van Ilka Vermeiren. Ondernemingsnummer BTW BE0824744082 - Melkouwensteen-weg 69, 2590 Berlaar-Heikant.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.

2. Overeenkomst tussen klant en “Greenhouse Webshop”

Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de klant deze en onderstaande voorwaarden. De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door de “Greenhouse webshop” en bevestiging van deze aanvaarding via email. De bestelling zal slechts worden uitge-voerd wanneer de betaling van uw bestelling is geregistreerd op onze rekening “Ilka Vermeiren”. Voor zover toegestaan door de wet, is de klant, in het geval van betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of bood-schap via elektronische weg tussen de partijen binnen deze overeenkomst niet te betwisten. Indien de “Greenhouse webshop” de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel mogelijk weten aan de klant zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. De “Greenhouse Webshop” kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld bij grote bestellingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, e.a.

De inhoud van de webshop kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. “Greenhouse Webshop" geeft geen garanties voor de goede werking van de webshop en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de webshop of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de webshop. De “Greenhouse Webshop" kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met in-begrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van program-ma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

3. Producten, prijzen en tarieven

Alle producten die door “Greenhouse Styling Bar” aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede be-oordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. “Greenhouse Webshop" maakt gebruik van afbeeldingen die via Iphone genomen worden en die een waarheidsgetrouwe weer-gave van de aangeboden producten en/of diensten zijn. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze webshop aangeboden worden en voor de vermelde periode. De aangegeven prijzen zijn exclusief verzendkosten. Wij bieden onze producten aan op onze webshop tot uitputting van voorraad. De “Greenhouse Webshop” doet de nodige inspanningen opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is bij de groothandel of fabrikant. In dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk.

4. Betaling en betaalwijze

De klant is ertoe gehouden het bedrag te betalen zoals vermeld op de bestelbon en de afreke-ning of factuur. Dit bedrag omvat de verkoopprijs van de geleverde goederen en eventuele ver-zendkosten, en zijn inclusief BTW. 

5. Levering en leveringstermijnen

Onze producten worden geleverd via Bpost. De verzendkosten worden afzonderlijk berekend en worden vermeld op uw bestelbon, inclusief BTW. Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecificeerd door de klant in zijn bestelling. Producten worden in principe uitsluitend geleverd in België. Voor leveringen in andere landen dient vooraf contact opgenomen te worden met ‘il-ka.vermeiren@gmail.com’. De leveringstermijn bedraagt maximaal 5 dagen tenzij anders overeen-gekomen. Indien de levertermijn langer is wordt dit bij de bevestiging van de bestelling meege-deeld. Bestellingen worden verzonden met een 24u label van Bpost. Bpost verzendt een email bij het ontvangen van je bestelling op de Greenhouse Webshop.

In geen enkel geval heeft de klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van de le-veringstermijn. De leveringstermijn kan verlengd worden als een artikel niet op voorraad is bij de groothandel of als er wachttijden zijn voor artikelen die gemaakt moeten worden in de Green-house Styling Bar. U wordt hiervan via mail op de hoogte gebracht.

Bij een tekort bij levering wegens uit stok of menselijke fout ontvangst u de waarde van het artikel (incl. btw) binnen de 10 dagen terug op u rekening.

6. Annuleren van de transactie

Als de bestelde producten zich reeds in de afwerkingsfase bevinden of het maatwerk is van start, kan het order niet geannuleerd worden. 

7. Terugneming en terugbetaling (Herroepingsrecht)

De consument beschikt over het recht om gedurende 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de eerste dag volgend op de levering, af te zien van zijn aankoop, zonder opgave van motief en zon-der betaling van een boete bij interieur & homedecoratie. Deze voorwaarden gelden NIET op maatwerk/handwerk (boeketten, flower hoops, flower clouds, diy home pakketen & gevulde va-zen) promoties of seizoensartikelen.

Indien de producten onderhevig aan het herroepingsrecht niet aan de verwachtingen van de klant voldoen, kan de klant de goederen in de originele verpakking binnen 14 kalenderdagen na ontvangst terugsturen. Indien u een product wenst terug te sturen of terug te brengen, dient u ons eerst een mail te sturen met uw ordernummer en de artikelen die u wenst terug te bezorgen. Wij zullen uw bestelling terugbetalen na ontvangst van de retourzending, uitgezonderd de ver-zendkosten, binnen een termijn van 30 dagen. 

Retouren met schade worden niet terug betaald. De klant dient deze te retouren met even veel zorg dan deze is ontvangen door de Greenhouse Webshop. 

Elektronische toestellen worden getest voor verzending. Wij zijn niet verantwoordelijk voor defec-ten na levering/bij levering. 
 
8. Copyright

Alle productfoto's, ontwerpen en beelden op onze website blijven eigendom van “Greenhouse styling bar" en “Greenhouse webshop". Geen van deze ontwerpen, beelden of productfoto's mogen worden gebruikt zonder toestemming van “Greenhouse webshop" of “Greenhouse styling bar’. Ook mogen zij niet vermenigvuldigd worden door middel van druk, kopie, digitaal of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van “Greenhouse Styling bar”.

9. Betwistingen

Voor betwistingen in verband met betaling van facturen, contracten en copyright is enkel de rechtbank van Antwerpen (België) bevoegd.

10. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen “Greenhouse styling bar” en opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing. Voor verdere vragen of opmerkingen kan je steeds contact opnemen met ‘il-ka.vermeiren@gmail.com’.

11. Gegevens van de klant

Door gebruik te maken van de online-shop van de “Greenhouse webshop” stemt de klant in met het verzamelen van en het gebruik door “Greenhouse styling bar” van bepaalde persoonlijke ge-gevens. De door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in de be-standen van “Greenhouse Styling Bar” en “Greenhouse webshop". U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. U kan daarvoor steeds terecht bij “Greenhouse webshop” en “Greenhouse Styling Bar" via email: ‘ilka.vermeiren@gmail.com'. Persoonlijke gegevens zullen door “Greenhouse Styling bar” en “Greenhouse webshop" uitsluitend gebruikt worden voor het afwerken van de bestelling. Gege-vens worden nooit doorgegeven of verkocht aan derden voor andere doeleinden dan het afron-den van de bestelling.

bottom of page